Лични данни

/Лични данни
Лични данни 2018-06-08T12:10:18+00:00

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

ЗА НАС

„Пелети 7” ООД ( наричано „Дружеството” или „Администраторът”, с ЕИК: 202031893, със седалище и адрес на управление: Република България, с Ковачевци, индустриална зона, телефон за контакт:  +359 898 546 612, електронен адрес: www.vestapellets.com.

ПРЕАМБЮЛ

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на „Пелети 7” ООД , поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо национално законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

 1. „Лични данни“ – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-mail адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.
 2. „Обработване на лични данни“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Принцип на прозрачност и информираност – “Пелети 7” ЕООД събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.
 2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи, наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка „Пелети 7” ООД да събира, обработва и съхранява личните Ви данни (например, за целите на директния маркетинг).
 3. Принцип на ограничено събиране – „Пелети 7” ООД събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.
 4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – „Пелети 7” ООД не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.
 5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от „Пелети 7” ООД в съответствие с чувствителността на информацията.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО „ПЕЛЕТИ 7” ООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА

 1. Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продуктите ни, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши искания/молби/заявления, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продажба на стоки.
 2. Данни за идентификацията Ви в контекста на преддоговорни и договорни отношения:
 • три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, валидност, орган, който я е издал, постоянен и настоящ адрес, телефон, електронната поща за връзка;
 • три имена, ЕГН, адрес, телефон и други данни на Ваш пълномощник, посочени в пълномощното, в случай че упълномощите лице да Ви представлява пред „Пелети 7” ООД;
 • адрес за доставка на стоката
 • информация за избрания от Вас начин на плащане, извършени и дължими плащания, информация за кредитна или дебитна карта (в случай че изберете да заплащате своите задължения чрез директен дебит), номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени в полза на Дружеството;
 • IP адрес при посещение на https://vestapellets.com
 • електронна кореспонденция, писма, жалби, молби, сигнали, оплаквания и/или заявки с/от Вас за отстраняване на проблеми и друга обратна връзка, която Дружеството получава.
 1. Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Пелети 7” ООД събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • въз основа на легитимен интерес, за целите на сключване и изпълнение на договор за продажба на стоки: за сключване на договор за продажба и доставка на стоки – за последващо управление и изпълнение на задълженията на страните по този договор, за осъществяване на контакт с Вас
 • за целите на разглеждане на подаден от Вас сигнал и/или запитване – за проверка в базата данни на Дружеството;
 • Защита на нашите законни интереси – Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват: мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на Дружеството срещу кибератаки; мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи; мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

 • за целите на директния маркетинг за предлагане на услуги, предоставяни от Дружеството (изпращане на оферти/търговски съобщения и други по поща, на електронен адрес, по телефон или по друг директен начин), статистически проучвания и анализи, само при изрично дадено съгласие за тази цел.

КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО „ПЕЛЕТИ 7” ООД РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ

„Пелети 7” ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на ОРЗД) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване и нашите продукти и услуги да покриват Вашите очаквания  и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на „Пелети 7” ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност „Пелети 7” ООД да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

За да ви предостави качествени услуги и доставка на стоките, предмет на договорни отношения „Пелети 7”ООД може да предостави данните Ви и на:

 • пощенски оператори и куриерски фирми – с оглед изпращане на пратки, съдържащи допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги;
 • лица, които по възлагане на „Пелети 7” ООД поддържат оборудване и софтуер и хардуер, използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.;
 • банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на Дружеството

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и други.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).

Когато  „Пелети 7” ООД обработва Вашите данни по повод сключването на договор за продажба и доставка на стоки,   преустановява използването на лични данни след прекратяване на същия договор.

2.Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

 1. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно „ Пелети 7” ООД да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез  сайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.

ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на „Пелети 7” ООД на личните Ви данни:

 1. Право на информация – право по всяко време да изисквате от „Пелети 7” ООД информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
 2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали „Пелети 7” ООД обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
 3. Право на коригиране – право да поискате „Пелети 7” ООД своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.
 4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да поискате „Пелети 7” ООД да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламента, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от „Пелети 7” ООД ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:

5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който „Пелети 7” ООД трябва да провери верността им;

5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо ”Пелети 7” ООД да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;

5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на „Пелети 7” ООД са законни.

 1. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на „Пелети 7” ООД и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
 2. Право на възражение – по всяко време имате право да:

7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от „Пелети 7” ООД при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на „Пелети 7” ООД да обработва личните данни отпада;

7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от „Пелети 7” ООД за целите на директния маркетинг.

 1. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране – право да поискате човешка намеса от страна на „Пелети 7” ООД при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.
 2. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от „Пелети 7” ООД на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на даденото преди него обработване, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху обработването и съхраняването на личните данни от „Пелети 7” ООД в случаите, в които Дружеството има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз.

10. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: [email protected]

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ

 1. За да упражните гореописаните права, следва да подадете искане/заявление до „Пелети 7” ООД, съдържащо минимум следната информация:

1.1. Ваши име, адрес, телефон и други данни за идентификация (номер и дата на сключен договор за продажба и доставка на стоки)

1.2. описание на искането;

1.3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

1.4. подпис, дата на подаване на искането/заявлението и адрес за кореспонденция.

 1. Подаването на искането/заявлението е безплатно. Можете да изберете дали да го изпратите до „Пелети 7” ООД на адреса на управление на Дружеството: обл. Перник, общ. Ковачевци, с. Ковачевци, индустриална зона лично или чрез упълномощено лице, както и по електронен път на следния e-mail адрес: [email protected]
 2. Ако упълномощено лице подава заявлението, към него се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.
 3. Срокът за разглеждане на искането/заявлението и произнасяне по него е до 60 дни от получаването на искането/заявлението, без ненужно забавяне.
 4. „Пелети 7” ООД ще изготви писмен отговор и ще Ви го съобщи лично – срещу подпис или изпращайки Ви го чрез куриерска фирма с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от Вас форма на предоставяне на информацията.
 5. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще Ви бъде отказан достъп до тях.
 6. В случай че „Пелети 7” ООД не отговори на искането Ви за достъп до лични данни в предвидените срокове или не сте удовлетворен/а от получения отговор и/или считате, че са нарушени Ваши права, свързани със защитата на личните данни, имате възможност да упражните правото си на защита по съдебен или административен ред.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас на e-mail: [email protected] или ни пишете на адрес: обл.Перник, общ. Ковачевци, с.Ковачевци, Индустриална зона.

Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)

Последна актуализация: 25 Май 2018 г.

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Моля, преглеждайте настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.

Kaчествени дървесни пелети

Vesta предлага пелети на супер цени клас А1 – това са най-качествените пелети, които можете да намерите на пазара. Без шлака, с много ниско съдържание на пепел – това означава, че ще почиствате котела веднъж на 10 дена.

Доставка на пелети за София

Доставяме пелети в София, Пловдив и всички градове по заявка на клиента. Ако искате да изпробвате нашите пелети и да се уверите в тяхното качество, може да заявите малко количество - 1 чувал (15кг) и ние ще го изпратим с куриер. Работим със Speedy и Еконт.